Missie

“Sterke geïntegreerde Eerstelijnszorg: dé basis voor integrale wijk- en buurtgerichte zorg”.

Dat is de leidraad voor Gezondheidscentra Zuid-Nederland. Wij geloven in de kracht van samenwerking.

Gezondheidscentra spelen een cruciale rol bij de realisatie van zinnige en zuinige zorg waarbij de burger centraal staat. GZN versterkt  de daarvoor noodzakelijke organisatie- en sturingskracht. GZN faciliteert de kennisuitwisseling tussen de aangesloten gezondheidscentra en exploreert de toepasbare kennis van externe kennisinstituten.

GZN legt daarbij de verbinding tussen het medische – en sociale domein.  Sturing op gezondheidsvraagstukken, welzijn, preventie, leefstijl en wijkgericht werken vraagt samenwerking op wijk- en buurtniveau waarbij vloeiendelijns georganiseerde zorg en ondersteuning dicht bij de burger centraal staat.

 

Samen met leden en partners

Gezondheidscentra Zuid-Nederland wil de organisatie- en sturingskracht van haar leden verhogen. Dat doen we door kennisdeling, het gezamenlijk inzetten van innovaties en belangenbehartiging vanuit de inhoud. GZN is een aanspreekbare organisatie die in partnerschap werkt met patiëntenorganisaties, overheidsinstellingen, welzijnsorganisaties, brancheorganisaties en financiers aan de versterking van geïntegreerde eerstelijns gezondheidszorg.

 

Visie

Gedrag van professionals en burgers, andere cultuur bij instellingen en professionals, andere werkwijzen en vooral ook het anders met elkaar omgaan tussen burgers/ cliënten, professionals, instellingen en gemeenten is continu in beweging. Gezondheidscentra en eerstelijns- samenwerkingsverbanden vervullen daarbij de verbindende schakel tussen eerstelijnszorgverleners, gemeenten en welzijnsprofessionals.

Om goede, toegankelijke en betaalbare zorg ook op termijn te waarborgen staan we landelijk voor de uitdaging om de doelmatigheid te verhogen, terwijl gelijktijdig de gezondheidswinst voor burgers toeneemt.

GZN heeft daarbij een gedeelde ambitie:

“We streven naar gezonde burgers met een goede kwaliteit van leven met minder maar betere zorg”.

GZN gaat deze uitdaging aan in de wetenschap dat het kan rekenen op een schat aan ervaring op het gebied van geïntegreerde zorg en het juiste netwerk om haar leden te ondersteunen in de uitdagingen die voor ons liggen. Leidend daarbij zijn hoge kwaliteit van zorg en dienstverlening, gedreven professionals, efficiënte en effectieve organisatie en innovatie.

Om de slagingskans van de transities en het bijbehorende transformatieproces te vergroten zetten wij daarbij niet alleen in op integrale wijk- en buurtgerichte zorg, maar wordt binnen deze context de kracht benut van zelfmanagement en preventieve gezondheidszorg. Daarbij is het essentieel de brug te slaan tussen ketenzorg (zorgprogramma’s) en wijkgericht werken.

Om onze visie en ambitie te verwezenlijken hebben wij de volgende doelstellingen geformuleerd:

 

Doelstellingen

 • Genereren, delen en verspreiden van theoretische kennis en ervaringskennis op het gebied van integrale wijk- en buurtgerichte zorg.
 • Generen, delen en verspreiden van theoretische kennis en ervaringskennis op het gebied van zelfmanagement, primaire, secundaire en tertiaire preventie.
 • Generen, delen en verspreiden van theoretische kennis en ervaringskennis op het gebied van substitutie (“Zorg op de Juiste Plek”) en eerstelijnspluszorg waarbij geldt; “dichtbij en onder eigen verantwoordelijkheid waar mogelijk, specialisatie waar dat moet.”
 • Versterken positie en profilering GZN door onder meer partnerships / belangbehartiging vanuit inhoud.
 • Uitbreiding netwerk met geïntegreerde eerstelijnssamenwerkingsverbanden
 • Bieden van infrastructuur ten behoeve van proeftuinen, leertuinen en populatiegebonden programma’s.

Deze doelstellingen komen voort uit de strategische waarden die GZN zich stelt om haar visie te realiseren.

Strategische waarden

 • GZN versterkt door organisatie

De veranderingen voor gezondheidscentra en eerstelijnssamenwerkingsverbanden zijn groot. De eerste lijn moet continu innoveren en professionaliseren. Daarbij moet ze soepel kunnen samenwerken en snel kunnen schakelen.  Goede organisatie is van essentieel belang. GZN wil de organisatiekracht van haar leden verhogen. Dit doet zij door het bieden van ondersteuning in organiseren en samenwerken aan gezondheidscentra en professionals. GZN en haar leden beschikken over die kennis en stellen expertise beschikbaar.

 • GZN verbindt door samenwerking

GZN verbindt gezondheidscentra en eerstelijnssamenwerkingsverbanden door samenwerking. Dit doen we door kennis en ervaring van leden te benutten, te bundelen en te verspreiden. GZN is een netwerkorganisatie die het platform biedt aan leden om zo de samenwerking te versterken. Samenwerking betekent ook verbinding leggen en borgen met financiers en patiëntenorganisaties.  Tegelijkertijd bouwt GZN doorlopend aan een sterke band met gelijken in dwarsverbanden.

 

 • GZN vernieuwt door innovatie

Snelle medische, economische en technologische ontwikkelingen dwingen onze leden continue te innoveren. De meeste van onze leden zijn koplopers in de zorg. Zij doen ervaring op in pilots, onderzoeken en zorgvernieuwingsprojecten. Die expertise leidt tot kennis van succes- en faalfactoren, van do’s en dont’s binnen strategie en implementatie. Kennis die zorg naar een hogere kwaliteit brengt. GZN biedt haar leden het platform om deze kennis en ervaring te delen.

 

Strategie

Om onze leden te ondersteunen in de transities en transformaties die voor ons liggen benutten wij de kracht van geïntegreerde eerstelijnszorg. Hierin zien wij geïntegreerde eerstelijnszorg als het door de burger ervaren vloeiende proces van hulp en zorg, verleend door verschillende disciplines binnen de eerste lijn. Wij hebben hierbij de overtuiging dat alléén door goede samenwerking tussen deze disciplines en met de juiste partners, de voorliggende transities, substitutietrajecten en transformaties het hoofd kan worden geboden.

Om een beeld te geven van de inhoud van onze strategie delen we met u graag de kernactiviteiten waarop GZN zich het komende jaar gaat richten.

Een greep uit de activiteiten 

 • Organiseren van een kennismarkt in samenspraak met zorggroepen, patiëntenorganisaties, financiers en InEen. Voortzetten inzet van concept van “kennisvouchers” (http://www.zonmw.nl/nl/programmas/programma-detail/op-een-lijn/kennisvouchers/).
 • Uitwisseling kennis ten aanzien van de versterking van de driehoek georganiseerde eerste lijn (huisarts), sociale wijkteam en wijkverpleegkundige.
 • Verkenning in het ontwikkelen aan een gezamenlijke taal. We onderzoeken of het concept van positieve gezondheid (Machteld Huber) hierin kan bijdragen (https://www.youtube.com/watch?v=HrNuVU7jHw0).
 • Versterken van de driehoek georganiseerde eerste lijn (huisarts), sociale wijkteam jeugd en wijkverpleegkundige.
 • Onderzoeken, kennis uitwisselen van het verwijs- / terugverwijsbeleid en gedrag ten behoeve van substitutie, taakherschikking door inrichting anderhalvelijnszorg en wijkspecialist.
 • Inzicht (spiegelinformatie) verschaffen in praktijkkosten per groep huisartsen en benchmark van deze gegevens binnen het samenwerkingsverband met als doel, de optimalisatie van de bedrijfsvoering en het verzamelen van thema’s die geschikt zijn voor substitutie.
 • Uitbreiden van het netwerk met geïntegreerde eerstelijnssamenwerkingsverbanden.
 • Vergroten naamsbekendheid en activeren website van GZN (http://www.gezondheidscentrazuidnederland.nl/ ).
 • Actieve deelname en participatie aan bijeenkomsten van Zorgbelang Nederland, VNG, zorgverzekeraars, InEen en regionale ondersteuningsstructuren.
 • Beschikbaar stellen van GZN als proeftuin voor innovatie en onderzoek in samenwerking met organisaties als RIVM, TNO, Pharos (expertisecentrum gezondheidsverschillen), kenniscentra als Vilans, HBO instellingen en Universiteiten.